รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท MBA การตลาด ม.รามคำแหง รุ่นที่ 18 
ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing
เลือกเรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือ เฉพาะวันอาทิตย์ ณ ม.รามคำแหง หัวหมาก 

รับสมัครวันนี้ - 21 กุมพาพันธ์ 2564 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรูู้ และเข้าใจการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการ ซึ่งการศึกษาในระดับปริญญาโท จะเสริมจุดแข็ง และลดข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ โดยกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานทางธุรกิจ นอกเหนือจากนั้น การเรียนการสอนยังมุ่งเน้น กรณ๊ศึกษา

โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing & Digital Marketing เพื่อส่งเสริมให้นักการตลาด รุ่นใหม่ ต้องสามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการ และนำแนวคิดต่างๆ ไปปรับใช้และพัฒนาธุรกิจได้ เช่น แนวคิด Marketing 4.0, Omnichannel, Digital Marketing, Social Media Marketing ตลอดจนแนวคิดการบริหารจัดการข้อมูล Big Data และ Data Mining โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชา


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

- ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการตลาด
- ต้องการแนวคิดทางบริหาร เพื่อพัฒนาธุรกิจ
- เจ้าของธุรกิจ ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
- อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่เข้าใจโลกธุรกิจ
- เคยผิดพลาดการลงทุน เพราะขาดมุมมองในมิติต่างๆ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา โดยโครงการฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
4. กิจกรรมปฐมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
8. เสื้อโปโล 1 ตัว
9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://3m-it.ru.ac.th/apply


ส่วนหนึ่งของ Testimonial ซึ่งนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเรียน

สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก www.3m-it.ru.ac.th หรือ ติดต่อ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401
ก่อนจากกัน มีภาพประทับใจจากมหาบัณฑิตโครงการ IT-Smart Program โพสกันไว้ เลยฝากไว้แบ่งปัน ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ที่นี่มีอะไร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://3m-it.ru.ac.th/applyติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด
สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่

Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program

1 ความคิดเห็น

 1. MBA Marketing | ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing & Digital Marketing

  Q: หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?
  A: เป็นหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด ชื่อเต็มๆ Master of Business Administration (MBA) – Marketing หรือเข้าใจง่ายๆ คือ ป.โท ด้านการตลาด เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักคิดทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยเสริมสร้างแนวคิดการตลาดยุคใหม่เพิ่มเติม เช่น Digital Marketing, Social Media Marketing, Big Data, Data Mining, Data-driven Marketing เป็นต้น

  Q: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
  A: - ผู้ทำงานด้านการตลาด ที่ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
  - ผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
  - ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกคณะ และสาขาวิชา) ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ด้านธุรกิจ และอยากสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของตนเอง
  - ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงานทางด้านการตลาด
  - เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการมุมมองทางธุรกิจ และต้องการขยายธุรกิจของตนเอง

  Q: ทำไมถึงใช้ชื่อโครงการ IT-Smart Program?
  A: โครงการเปิดดำเนินการสอนในปี 2547 ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (รุ่นที่ 1-2) โดยมีแนวคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ควรมีความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ภายหลัง (รุ่นที่ 3-12) โครงการฯ ได้เปลี่ยนสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการตลาด จากสาขาที่เปลี่ยนไป โครงการฯ จึงเปลี่ยนแนวคิดของการตลาดเป็นการตลาดยุคใหม่ที่ นักศึกษาจะต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมของตนเองในการแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถปรับสภาพให้เป็นผู้นำทางธุรกิจ

  สำหรับรุ่นที่ 13 เป็นต้นมา คณะบริหารธุรกิจมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 2560) เป็นปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่มีสาขาวิชา แต่ยังคงมีวิชาเลือก และโครงการฯ พิจารณาเลือก วิชาทางด้านการตลาดเช่นเดิม โดยจะระบุ "เอกวิชาการตลาด" ใน Transcript เนื้อหาทางด้าน Digital Marketing, Social Media Marketing, Data Mining, Big Data, สามารถช่วยให้นักการตลาดรุ่นใหม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกด้าน

  Q: ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
  A: ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก ซึ่งรวมถึงค่าเอกสารตำรา ค่า coffee break ค่าศึกษาดูงาน
  ยกเว้น
  - กรณีนักศึกษารักษาสถานภาพ ไม่สามารถเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดได้
  - กรณีนักศึกษาถอนวิชา (W) หรือมีเวลาเรียนต่ำกว่า 50% ในแต่ละวิชาจะต้องลงเรียนใหม่
  - กรณีดูงานต่างประเทศ ต้องรับผิดชอบค่า ขอ Visa ของนักศึกษาเอง
  Q: ระบบการเรียนเป็นอย่างไร?
  A: เป็น Block Course คือ เรียนครั้งละ 1 วิชา เมื่อเรียนจบวิชา จัดสอบเสร็จ และเรียนวิชาใหม่ไปเรื่อยๆ จนจบหลักสูตร
  เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทำงาน และศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งสามารถเรียนรู้และทบทวน ครั้งละวิชา ศึกษาเชิงลึก ทำความเข้าใจในแต่ละวิชา ไม่ทำให้เรียนรู้หนักจนเกินไป ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการ มีระบบบันทึกเสียงบรรยาย ให้นักศึกษาสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมอีกด้วย

  Q: ช่องทางรับสมัคร
  A: ดูรายละเอียดได้ที่ http://3m-it.ru.ac.th/apply/index.html
  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า