เก็บไว้ในความทรงจำ... ขอบคุณที่ระลึกถึงกัน... โครงการฯ จะมุ่งมั่นเสริมสร้างตุณค่า และพัฒนาต่อไปเพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ เรียนรู้และประสบความสำเร็จ เป็นมหาบัณฑิตที่โครงการภาคภูมิใจตลอดไป


สุดท้าย... ในนามโครงการฯ IT-Smart Program คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมงานทุกคน ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต IT-Smart Program ทุกคน ด้วยความจริงใจ :)


ติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด
สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่

Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า